Greetings

 

          อุตสาหกรรมเครื่องมือวัดไฟฟ้า เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปควบคู่กับการเจริญเติบโตของโลก ปัจจุบัน  
     
           ความต้องการในเครื่องมือวัดต่างๆ มีมากขึ้นตามปริมาณของอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ในปี 1940 Kyoritsu Electrical Instruments Works, Limited ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยนโยบายที่ว่า ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้นในการบริหารและการผลิตในทุกหน่วยงานของเรา จึงมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ  
     
          พนักงานของเราต่างอุทิศกำลังความสามารถและความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่เพื่อความเจริญเติบโต ของบริษัทฯ  
     
             พวกเรายึดมั่นในหลักปฏิบัติร่วมกัน อันได้แก่ ขยัน ซื่อสัตย์ และตระหนักถึงคุณค่าผู้ร่วมงานทุก ๆ คน เรามีความปรารถนาอย่างแท้จริงในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสังคมให้มีความมั่นคงต่อไป เราขอขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าในทุกๆ สิ่งที่ท่านมีอุปการะคุณต่อเราเสมอมา