Loggers


MODEL

5010/5020  

  • ความจุสูงสำหรับจัดเก็บ 60,000 ข้อมูล

  • การกรองแบบความถี่ต่ำผ่านจะกรองฮาร์มอนิกส์ที่มีความถี่สูงกว่าออก

  • LED จะกะพริบเมื่อวัดได้สูงเกินระดับกระแสไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้าที่ตั้งค่าไว้

  • CALL : การยืนยันข้อมูลที่บันทึก

  • การเลือกโหมด One-time หรือโหมด Endless

  • หน่วยความจำแบบถาวร


  P034
1