Power Meters


MODEL

6305  
 • • ครอบคลุมการตรวจวัด การบันทึก และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ของระบบ1 เฟสและระบบ 3 เฟส
  • วัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า เพาเวอร์แฟคเตอร์ และความถี่
  • วิเคราะห์กำลังไฟฟ้า ((ค่ากำลังไฟฟ้าแท้จริง (Active Power) ค่ากำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power) ค่ากำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Reactive Power))
  • วิเคราะห์พลังงาน ((ค่าพลังงานแท้จริง (Active Power) ค่าพลังงานปรากฏ (Apparent Power) ค่าพลังงานรีแอกทีฟ (Reactive Power))
  • ความแม่นยำของค่ากำลังไฟฟ้าแท้จริง: ±0.3%rdg±0.2%f.s.
  •มีฟังก์ชันตรวจสอบการต่อสายไฟโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการต่อสายไฟไม่ถูกต้อง
  P164
1