แนวคิดการควบคุมคุณภาพ


ความเชื่อถือที่เกิดมาจากการควบคุมคุณภาพของ Kyoritsu

เพื่อการผลิตเครื่องมือวัดที่มีความเชื่อถือ ตลอดจนเครื่องมือวัดที่สามารถเสริมสร้างความเชื่อถือได้นั้น บริษัท Kyoritsu ได้คำนึงถึงและเน้นในเรื่องของการสอบทวนกลับได้ (Traceability) มาตั้งแต่ครั้งแรกเริ่มของการก่อตั้งบริษัทฯ เป็นต้นมา

 

Traceability หมายถึง ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือวัดในการตรวจวัดอะไร ที่ไหน และภายใต้ สภาวการณ์อย่างไรก็ตาม ผลของการตรวจวัดและความแม่นยำที่ตรวจวัดได้ ย่อมต้องได้รับการสอบเทียบด้วยเครื่องสอบเทียบมาตรฐานที่เกี่ยวเนื่องอย่างชัดเจนกับ มาตรฐานแห่งชาตินั้นๆ ด้วย

ตัวอย่างเช่น ภายใต้ศัพท์เทคนิคทางด้านการตรวจวัดตามมาตรฐานของ JIS นั้น ได้ให้นิยามคำว่า "เครื่องมือวัด" หรือเครื่องสอบเทียบมาตรฐานนั้นต้องอยู่ในระดับที่ สามารถเกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานแห่งชาติที่ถูกสอบเทียบด้วยมาตรฐานที่สูงกว่าเสมอ ในปัจจุบัน บริษัท Kyoritsu ได้บรรลุผลสำเร็จตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้ตามรายละเอียดของรูปแบบการสอบเทียบของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าดังได้แสดงไว้แล้วในแผนภูมิสายงานข้างล่างนี้

 

แรงดันไฟฟ้า : เครื่องมือตรวจสอบ ใช้เป็นมาตรฐานภายใน บริษัทฯ ในการกำหนด แรงดันไฟฟ้า DC และ AC

กระแสไฟฟ้า : เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแส DC และ AC มาตรฐานได้รับการปรับเทียบ ด้วย ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ที่ปรับเทียบมาจากเครื่องมือตรวจสอบ และตัวต้านทาน กระแสไฟฟ้ามาตรฐาน

ความต้านทาน : ตัวต้านทานกระแสไฟฟ้าสำหรับการปรับเทียบได้รับการปรับเทียบด้วย เครื่อง กำเนิดไฟฟ้ากระแส DC มาตรฐานและดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบละเอียด