Insulation Testers

Digital Insulation / Continuity Tester


MODEL

3005A  

  • มี Bargraph แสดงค่าแรงดันที่ใช้ในการทดสอบฉนวน

  • แสดงค่าแรงดันไฟสลับ (AC voltage) ของวงจรที่วัดด้วยตัวเลขกะพริบ

  • ระบบปรับตั้งศูนย์อัตโนมัติ เพื่อลดผลกระทบจากสายวัด ก่อนที่จะใช้วัดค่าความต่อเนื่อง

  • สวิตช์ Trac-Lok ช่วยประหยัดแบตเตอรี่ในการวัดค่าฉนวนไฟฟ้าและการวัดความต่อเนื่อง (เฉพาะรุ่น 3007A)

  • มีเสียงเตือน หากวงจรที่วัดค่ายังมีแรงดันไฟฟ้าอยู่

  P007

MODEL

3007A  

  • มี Bargraph แสดงค่าแรงดันที่ใช้ในการทดสอบฉนวน

  • แสดงค่าแรงดันไฟสลับ (AC voltage) ของวงจรที่วัดด้วยตัวเลขกะพริบ

  • ระบบปรับตั้งศูนย์อัตโนมัติ เพื่อลดผลกระทบจากสายวัด ก่อนที่จะใช้วัดค่าความต่อเนื่อง

  • สวิตช์ Trac-Lok ช่วยประหยัดแบตเตอรี่ในการวัดค่าฉนวนไฟฟ้าและการวัดความต่อเนื่อง (เฉพาะรุ่น 3007A)

  • มีเสียงเตือน หากวงจรที่วัดค่ายังมีแรงดันไฟฟ้าอยู่

  P008

MODEL

3021  

  • มี 3 ฟังก์ชันการทำงานในตัวเดียว ได้แก่ มิเตอร์วัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าด้วยแรงดัน 4 เร้นจ์ วัดค่าความต่อเนื่อง และวัดแรงดันไฟฟ้า

  • กระแสในวงจรในการวัดค่าความต่อเนื่องเท่ากับ 200mA

  • มีฟังก์ชันแสดงผลการเปรียบเทียบเป็นเครื่องหมาย PASS / FAIL และเสียงสัญญาณ

  • มีการตั้งค่า 0Ω ในการวัดค่าความเป็นฉนวน

  • มีฟังก์ชันหน่วยความจำที่บันทึกได้ 99 ข้อมูล

  P009

MODEL

3022  

  • มี 3 ฟังก์ชันการทำงานในตัวเดียว ได้แก่ มิเตอร์วัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าด้วยแรงดัน 4 เร้นจ์ วัดค่าความต่อเนื่อง และวัดแรงดันไฟฟ้า

  • กระแสในวงจรในการวัดค่าความต่อเนื่องเท่ากับ 200mA

  • มีฟังก์ชันแสดงผลการเปรียบเทียบเป็นเครื่องหมาย PASS / FAIL และเสียงสัญญาณ

  • มีการตั้งค่า 0Ω ในการวัดค่าความเป็นฉนวน

  • มีฟังก์ชันหน่วยความจำที่บันทึกได้ 99 ข้อมูล

  P010

MODEL

3023  

  • มี 3 ฟังก์ชันการทำงานในตัวเดียว ได้แก่ มิเตอร์วัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าด้วยแรงดัน 4 เร้นจ์ วัดค่าความต่อเนื่อง และวัดแรงดันไฟฟ้า

  • กระแสในวงจรในการวัดค่าความต่อเนื่องเท่ากับ 200mA

  • มีฟังก์ชันแสดงผลการเปรียบเทียบเป็นเครื่องหมาย PASS / FAIL และเสียงสัญญาณ

  • มีการตั้งค่า 0Ω ในการวัดค่าความเป็นฉนวน

  • มีฟังก์ชันหน่วยความจำที่บันทึกได้ 99 ข้อมูล

  P011